Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

 

Almere, januari 2019.

Geachte leden, beste bewoners,

We zitten al weer in 2019, dus voldoende reden om even terug te kijken op recente en minder recente gebeurtenissen na de voorgaande nieuwsbrief van het begin van afgelopen jaar. En laten we wel wezen: er ís wel een en ander gebeurd sindsdien!

Uiteraard zijn de waterplanten en het maaien de belangrijkste onderwerpen geweest, naast dat van de camping en de ophaalbrug. De hete zomer heeft vaak tot even zo hete discussies geleid, maar wij menen dat de rust inmiddels enigszins is teruggekeerd.

De maaiboot is in de periode van de zomervakantie door de Stiwon verkocht, en samen met de firma Fernhout bereiden wij ons nu voor op het nieuwe seizoen en een verbeterde aanpak van de maaiwerkzaamheden. De verschillende scenario’s worden op dit moment bestudeerd en doorgerekend, bijvoorbeeld ook de optie van een ‘opruimboot’ die direct achter de maaiboot vaart en het maaisel meteen uit het water vist. We houden u op de hoogte van de voortgang en uitkomst van de gezamenlijke gesprekken.
Daarbij willen wij overigens graag nog een opmerking plaatsen: het beschimpen en uitschelden van de maaiers door enkele bewoners, draagt niet bij aan het oplossen van een probleem dat landelijk geldt, en stimuleert de vrijwilligers en beroepslui die hun best doen, evenmin. Los van het aspect fatsoen en respect.
Interessant is, dat de gemeente een ‘droogstraatinstallatie’ heeft ingericht, die ervoor zorgt dat van de gemaaide waterplanten papier gemaakt kan worden. Misschien dat in dat licht de gemeente met iets méér belangstelling dan voorheen, de groei en het maaien van de waterplanten volgt… In ieder geval wil de gemeente haar ‘maaiplan 2019’ bekend maken op de komende ALV van de VvEN die op maandag 18 maart as. zal worden gehouden. U krijgt daarvoor uiteraard nog een officiële uitnodiging.

Het voorbereiden en gereedmaken van het campingterrein is in volle gang, actuele berichtgeving vindt u steeds in de rubriek ‘Nieuws’ op de website. Wij doen ons uiterste best om u meteen op de hoogte te brengen van nieuwe wetenswaardigheden, maar helaas is de gemeente nogal karig met het regelmatig verstrekken van tijdige informatie.

Zo hebben wij ook nog steeds geen antwoord op de nieuwe overweging omtrent het ‘schelpenpad’, ondanks herhaaldelijke navraag.

Naar aanleiding van de verkoop van de maaiboot door de Stiwon gaat het bestuur van de VvEN de maaiwerkzaamhedenen zelf aansturen. De heer Willem Lelijveld, ons bestuurslid water- en plantenbeheer, zal dit vanuit ons bestuur coördineren.

 

 

Bij de ALV van afgelopen mei, werd een beroep gedaan op het bestuur te zorgen voor een collectieve regeling inzake het repareren / vervangen van de beschoeiingen van enkele huiseigenaren. Wij hebben toen uitgelegd dat wij wel willen faciliteren in het vinden van geschikte partijen daarvoor, maar dat wij niet voor de gehele wijk met al haar individuele wensen en eisen kunnen regelen dat beschoeiingen gezamenlijk worden gerepareerd dan wel vervangen. Ook hebben wij toen aanbevolen een werkgroepje per straat op te richten, maar daar is tot nog toe geen reactie op gekomen. Mochten er tóch belangstellenden zijn, meldt u dan bij Willem Lelijveld ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Tevens roepen wij u opnieuw op om nieuwe bewoners aan te sporen zich aan te melden voor een VvEN lidmaatschap; het bestuur is vaak niet op de hoogte van verhuizingen – of te laat. Wij willen nieuwe bewoners graag welkom heten en uitnodigen lid te worden van de VvEN. Dus a.u.b. laat hen klikken op www.vvenoorderplassen.nl/bestuur/aanmelding   

Wellicht dat zo’n nieuwe bewoner (of uzelf?) geïnteresseerd is om zitting te nemen in ons bestuur waar  door de verhuizing van Olivier de Groot, weer twee vacatures zijn te vervullen.


Graag zien wij uw reactie tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij wensen u een fijne winterperiode toe.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Vereniging van Eigenaren Noorderplassen.

Openingstijden tijdelijke brug veranderen

In de afgelopen weken is de tijdelijke brug in het weekend open geweest en op werkdagen tussen ’s middags 16.00u en ’s morgens 07.00u. Ook tijdens werkuren is de brug vaak open geweest, maar in elk geval tussen 12.00u en 13.00u of tussen 10.00u en 12.00u.

Omdat het vaarseizoen ten einde loopt, wordt op de doordeweekse dagen slechts beperkt gebruik gemaakt van de tijdelijke brug. Het werkverkeer daarentegen zal de komende tijd toenemen, omdat er wordt gestart met de aanleg van de vaargeul, gevolgd door de nieuwe vaste brug en tenslotte een beweegbare fietsbrug. Om die redenen, zullen de openingstijden van de tijdelijke brug veranderen.

Vanaf 5 november zal:
– De brug tussen vrijdag 16:00u en maandag 07:00u open zijn
– Op de doordeweekse dagen de brug tijdens en buiten de werkuren gesloten zijn, maar
– Tijdens werkuren op afspraak de brug worden geopend
Neem hiervoor minimaal twee dagen van tevoren contact op via SMS of WhatsApp met:
mevrouw Janny Brakkee van de gemeente Almere op telefoonnummer 06-52783780 en vermeldt daarbij de datum en het tijdstip waarop u door de brug wilt.

Als er zich voor één dag meerdere botenbezitters aanmelden, zal worden geprobeerd het doorvaarmoment in overleg met de verzoekers samen te voegen. Het contact hierover verloopt via mevrouw Brakkee.

Planning Werkzaamheden

Begin november start de aanleg van de nieuwe vaarroute (vaargeul) aan de noordoostzijde van het Schateiland. Eind december 2018 zijn deze werkzaamheden klaar. Begin 2019 wordt de bestaande beweegbare toegangsbrug naar het Schateilland uit gebruik genomen en wordt deze brug gesloopt. Dan wordt ook gestart met de aanleg van de nieuwe vaste toegangsbrug op dezelfde plaats. Het recreatieve vaarverkeer kan vanaf januari 2019 via de nieuwe vaargeul varen.

Explosieve waterplantengroei

Door de hoge temperaturen en felle zon de afgelopen weken, is de groei van waterplanten, enorm toegenomen in een razend tempo. Met name in de tussen de eilanden liggende slenken.
Daar valt niet tegenop te maaien – zelfs niet door het professionele bedrijf dat de Stiwon onlangs heeft gecontracteerd (zie eerdere vermeldingen op deze pagina).

Wij zullen, zodra het bestuur van de Stiwon weer voltallig is, met hen in gesprek gaan en zoeken ondertussen naar tijdelijke alternatieven.
Echter, gezien de vakantietijd adviseren wij u wellicht met directe straatgenoten, ook zelf het (maai)heft in handen te nemen en te proberen een doorgang te creëren.

Wij danken u voor uw begrip.

Afronden bouw tijdelijke brug

Op dit moment wordt de bouw van de tijdelijke brug afgerond. Vanaf a.s. donderdag, als de brug klaar is, wordt de bouwweg afgerond. Dat betekent dat de brug wat vaker dicht is, maar de aannemer zal zich tenminste aan de afgesproken venstertijden houden. Overdag is de openstelling tussen 12.00 en 13.00u dus gegarandeerd. Zodra er ’s middags geen zwaar verkeer meer verwacht wordt, zal de brug ook vóór 16.00u open gaan. Het is echter niet te voorspellen op welke dagen dat zal plaatsvinden. Wel zeker is, dat er woensdag 1 augustus geasfalteerd zal worden. In feite is dat de afrondende zware voorbereidingshandeling. Vervolgens zal de brug tot 14 augustus a.s. open zijn.

Situatie vanaf 14 augustus
De afspraak met de aannemer van de camping is, dat de tijdelijke brug vanaf 14 augustus in ieder geval open is op:
– Werkdagen van 16.00 tot 07.00 uur en
– tussen 12.00 en 13.00 uur
– In het weekend is de brug het hele etmaal open.
De brug zal alleen gesloten zijn als er noodzakelijk werkverkeer of goederen overheen moeten. Het kan dus zijn dat de brug buiten de genoemde tijden ook open is.

Uitzonderingen
Toch kunnen er uitzonderingen zijn op de openingstijden omdat de aannemer niet altijd alle factoren in de hand heeft of vooraf kan plannen..
Daarom heeft de gemeente met de aannemer de afspraak gemaakt dat hij 14 dagen vooruit informatie geeft over de eventuele (extra) dagdelen (ochtend en middag) dat de brug open zal zijn. Zo is al bekend zal de brug op 15, 16, 17 en 21 augustus de hele dag open zijn.

Tussen 23 en 31 augustus zal de brug tijdens werkuren gesloten zijn, behalve tussen 12.00 en 13.00 uur. Er vindt dan vooral afvoer van biomassa (onder andere verwijderde bomen) plaats. Voor de eerste weken van september ontvangen we eind augustus een nieuwe opgave van de aannemer. We informeren u hier dan per mail over. Maar u kunt de planning tevens vinden op www.almere.nl/schateiland.

Aangepaste tijden bediening Zuidersluis

Vanaf maandag 23 juli tot nader bericht gelden aangepaste bedientijden op de Zuidersluis i.v.m. het inlaten van extra water door de aanhoudende droogte. Dit op verzoek van Rijkswaterstaat om het Veluwemeer op peil te houden. Buiten de bedientijden wordt water de polder ingelaten. Dit water wordt via de Hoge Vaart en het gemaal Lovink naar het Veluwemeer gebracht.

Bedieningstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur
Zon- en feestdagen van 09.00 tot 20.00 uur

Werkzaamheden tijdelijke brug Schateiland

De bouw van de tijdelijke brug start maandag 16 juli a.s., dit zal naar verwachting niet tot stremmingen van de doorvaart leiden. De bouw zal ca. 2 weken duren, daarna zal de brug open zijn tot 14 augustus. Dan starten de werkzaamheden t.b.v. de aanleg van de camping.

Doordeweeks zal de brug open zijn vóór 07.00 uur, tussen 12.00 en 13.00 uur, en na 16.00 uur. In het weekend is de brug de gehele dag open. Met de aannemer is de gemeente nog in gesprek over een meer flexibele openstelling. Dit zou kunnen betekenen dat de brug hoofdzakelijk dicht is als er zwaar vrachtverkeer overheen moet. Nadere informatie hierover volgt zodra die beschikbaar is.

Uitbesteding maaien

Geachte leden,
Sinds inmiddels vele jaren proberen de VvEN en de Stichting Wateronderhoud Noorderplassen (Stiwon), om de vaargeulen en tuintjes zo goed mogelijk te maaien en het maaisel en de losgekomen planten op te ruimen. Al is het de primaire taak van het bestuur voor een goede kwaliteit en handhaving te zorgen, het resultaat was en is, wisselend gebleken. Niet alleen de snelle waterplantengroei, maar ook de beschikbaarheid van maaivrijwilligers en het vaak onbestendige weer, zorgen voor een moeilijke planning en soms matige uitvoering.

Sinds het aantreden van het nieuwe Stiwon bestuur in voorjaar 2017, is hard gewerkt aan een verbetering van dit alles, maar nog steeds zijn de resultaten niet altijd even tevredenstellend. Bovendien is de vertrouwde ligplaats van de maaiboot komen te vervallen, omdat het perceel is verkocht. Daarom zijn wij genoodzaakt nu te handelen en informeren wij u graag over het volgende:

– Het maaien wordt m.i.v. medio juli uitbesteed aan een professioneel en gespecialiseerd waterplanten-maaibedrijf, dat zijn sporen al heeft verdiend bij diverse gemeenten en waterschappen in de regio
– Gedurende het maaiseizoen van 4-5 maanden, zullen de vaargeulen en tuintjes (waar toestemming), om de circa 3 weken gemaaid en opgeruimd worden, in totaal 8 tot 10 werkdagen (4-5 keer o.b.v. 2 dagen)
– Het maaibedrijf wordt betaald door de Stiwon uit de ledencontributie aan de VvEN, en komt op afroep in actie
– De totale kosten voor het uitbesteden zijn lager dan het in bezit hebben van een eigen maaiboot en de exploitatie ervan; één uitbesteed maaiseizoen bedraagt € 6.300,- ex BTW
– Onze huidige maaiboot met schaar, hark en aanhanger voor transport worden verkocht, echter de opbrengsten zullen lager zijn dan de huidige boekwaarde (schatting)
– De huidige schuld van de Stiwon op de VvEN zal bij verkoop maaiboot niet direct kunnen worden afgelost: het restbedrag van circa € 6.000,- zal na ongeveer 2 jaar zijn gecompenseerd. Immers, per jaar is het uitbesteden van het maaien circa € 3.000,- goedkoper dan zelf maaien
Voordelen: Geen afhankelijkheid van vrijwilligers meer, geen onderhoud en stallingskosten, betere resultaten want door een professioneel bedrijf uitgevoerd, geen afschrijving maaiboot, maaien en harken op basis van een vast contract en tegen lagere kosten.

Wij zijn van mening dat dit voor iedereen een ‘win-win’ situatie betekent en zullen zo spoedig mogelijk bovenstaand plan ten uitvoer brengen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Camping Schateiland

Beschrijving van de huidige status
Op 22 februari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met aanpassing van het bestemmingsplan ‘Groenzone Noorderplassen-De Vaart en Oostvaardersbos’. Door deze aanpassing wordt het mogelijk een camping te vestigen op het Schateiland. Op 1 november 2018 verlaat camping Waterhout haar huidige locatie in de nabijheid van het Weerwater, om te verhuizen naar het Schateiland. Het is de bedoeling om op de nieuwe locatie in april 2019 van start te gaan.
Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 30 mei 2018 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing afgewezen. Hierdoor is het mogelijk voor gemeente en camping om te beginnen met de voorbereidingen van de realisatie van de nieuwe camping.
Werkzaamheden ter voorbereiding van de inrichting camping en veranderen brugverbinding
Voor de inrichting van de camping moet zwaar materieel naar het eiland worden vervoerd. Dat kan niet over de bestaande beweegbare brug. Daarom komt er ten noorden daarvan een tijdelijke brug met een beweegbaar deel.
Voor deze nieuwe tijdelijke brug is de aanleg van een bouwweg noodzakelijk, waarvoor zand uit Noorderplassen-West wordt gebruikt. Dit zand wordt sinds woensdag 27 juni met vrachtauto’s aangevoerd. In totaal is dit zo’n 2000 m3 zand oftewel 80 tot 100 vrachtauto’s. Voor deze bouwweg is het rooien van maximaal vier bomen nodig. Een ecoloog heeft inmiddels vastgesteld dat in de betreffende bomen niet genesteld of gebroed wordt. De aanleg van de eigenlijke bouwweg start op maandag 2 juli.
Vanaf maandag 9 juli start de aanleg van de tijdelijke brugconstructie. Deze brugconstructie heeft een open deel. Tot de start van de werkzaamheden op het eiland zelf (vanaf 14 augustus) blijft deze brug open.
De aannemer van de camping begint zijn inrichtingswerkzaamheden op 14 augustus 2018. De eerste werkzaamheden zijn het rooien van bomen en het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden. Vanaf 10 augustus is het terrein ook officieel bouwterrein en is er geen dagrecreatie meer mogelijk op het Schateiland.

Belemmering vaarverkeer
Het is onvermijdelijk dat het vaarverkeer hinder ondervindt door de werkzaamheden. Dankzij het beweegbare brugdeel is de doorvaarbaarheid met mastvoerende boten gewaarborgd. In dichte toestand is de doorvaarthoogte ca. 1.80 meter hoog. Doordeweeks is de brug open
– vóór 07.00 uur
– tussen 12.00 en 13.00 uur
– na 16.00 uur.
– In het weekend is de brug de gehele dag open

Met de aannemer is de gemeente nog in gesprek over een meer flexibele openstelling. Dit zou kunnen betekenen dat de brug hoofdzakelijk dicht is als er zwaar vrachtverkeer overheen moet. Nadere informatie hierover volgt nog.

Nieuwe vaargeul
Het doorgaande fietspad langs het Schateiland en de Lepelaarplassen (het Trekvogelpad) zal voorlopig nog open blijven. Als onderdeel van de plannen voor de camping wordt een nieuwe vaargeul door en aan de noordzijde van het Schateiland gemaakt, parallel aan de Galjoottocht. Daarin komt ter hoogte van het Trekvogelpad een beweegbare fietsbrug. Ten tijde van die werkzaamheden, naar verwachting in het najaar, zal het fietspad afgesloten worden.

Vacature bestuurslid VvEN

Per direct zijn wij op zoek naar twee enthousiaste bestuursleden (m/v), met de onderstaande eigenschappen:

  • Woonachtig in Noorderplassen-Oost
  • Enige ervaring in bestuurswerk
  • Contactuele vaardigheid (opbouw relaties)
  • Bereid de maandelijkse VvEN bestuursvergaderingen bij te wonen en noodzakelijk ‘huiswerk’ te doen dan wel voorbereidingen te treffen
  • Bij voorkeur bereid zich (ook) te verdiepen specifiek in de problematiek van de waterplanten
  • In staat in groepsverband op te komen voor de belangen van de bewoners van Noorderplassen-Oost
  • Enig gevoel voor eigen-relativisme en humor 

Graag zien wij uw reactie tegemoet op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (Oost)

Op Koers 43
1316 VN Almere

IBAN NL15INGB 0004 5635 03
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social