Notulen 2019

Concept notulen

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (VvEN)

Almere, De Boathouse, 18 maart 2019

Aanwezig:            45 stemgerechtigde leden en 2 niet-leden.

1 bericht van verhindering.

Bestuur:               

Pim van den Toorn          voorzitter / penningmeester

Willem Lelijveld                                lid

Rob Wolfrat                        secretaris en notulist.

 

1.     Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat bij agendapunt 9 zich een tweede kandidaat bestuurslid Mieke Stibbe heeft aangemeld. Punt 10 zal worden behandeld in aansluiting op punt 8.

2.      Ingekomen stukken

Ingekomen is een e-mail van de heer E. de Vries waarin hij vraagtekens zet bij het functioneren van de website. Geantwoord wordt dat dit inderdaad beter had gekund maar dat dit veroorzaakt werd door het vertrek van het bestuurslid dat zich hiermee belast had. Eén van de nieuw te kiezen bestuursleden zal in het bijzonder met de communicatie worden belast.

Ingekomen is voorts een brief van de heer Meyer (OK 18) die zich afmeldt, tegen een contributie verhoging stemt en zijn lidmaatschap uit onvrede opzegt per 1-1-2020. 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2018

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 april 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd hoe het met het schelpenpad zit. Geantwoord wordt dat dit morgen in een overleg met de gemeente aan de orde zal worden gesteld. Gevraagd wordt in dit gesprek ook een verbreding van het pad mee te nemen.

4.     Bestuursverslag

Het bestuur heeft in 2018 10 maal vergaderd, afwisselend bij de bestuursleden thuis en 2 maal in restaurant De Boathouse. In beginsel op de laatste donderdag van de maand, een aantal keren met één of meer bestuursleden van de Stiwon.

Het aantal bestuursleden was gedurende het jaar minimaal. Anne Kolmer trad af en was niet herkiesbaar en Olivier de Groot verliet de wijk en trad ook af. Gelukkig was Willem Lelijveld bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Drie bestuursleden bleek gewoon te weinig.

Na het vertrek van Olivier is Pim tot voorzitter benoemd nadat voor het penningmeesterschap een geschikte, nog te benoemen kandidaat is gevonden (zie punt 9).

Vaste agendapunten tot nu toe waren de financiën, de plantengroei, de communicatie met de leden, het contact met de gemeente, de provincie en het waterschap en met de Stiwon.

Een aantal nieuwe leden kon worden verwelkomd en van een aantal oude moest door verhuizing afscheid genomen worden.

Stiwon verraste het bestuur door de plotselinge verkoop van hun maaiboot en het inschakelen van een externe uitvoerder Fernhout.

Wat zorgen baarde waren de soms heftige en beledigende reacties van sommige bewoners op de pogingen van medewerkers van de firma Fernhout om de plantengroei en het maaisel de baas te worden, hetgeen niet altijd lukte.

Wat betreft de communicatie met de leden hebben wij wederom een aantal nieuwsbrieven verspreid via de mail. Onder communicatie stond ook steeds de website op de agenda.

Het contact met de gemeente, de provincie en het waterschap over het waterbeheer stond eveneens vast op de agenda. Het contact werd verzorgd door Anne Kolmer en na hem door Willem Lelijveld

5.     Financieel verslag 2018

De penningmeester presenteert de Winst- & Verliesrekening 2018 en ter vergelijking die van 2017 en licht enige verschillen toe. De post accountantskosten zal dit jaar m.u.v. de kosten van het administratiepakket verdwijnen, omdat Saskia Hoogwoud dit zelf zal gaan doen.

Vervolgens wordt de balans per 31-12-2018 gepresenteerd en toegelicht. De hoogte van de post debiteuren wordt mede veroorzaakt, omdat dit jaar de wanbetalers niet door een incassobureau zijn achtervolgd. Het versturen van de rekeningen viel samen met de grote hoeveelheid klachten over het maaien, waardoor het bestuur het niet opportuun achtte dit verder te vervolgen. De voorraad vlaggetjes is nog niet afgeschreven.

6a             Bevindingen Kascommissie over financieel verslag 2018

De kascommissie presenteert haar verslag en beveelt aan het bestuur decharge te verlenen met de volgende opmerkingen:

  • De vlaggetjes moeten worden afgeschreven
  • Heldere afwikkeling Stiwon
  • Afwikkeling openstaande debiteuren
  • Formuleren beleid op reserve baggeren
  • Uitleg bestemming contributie

6b            Decharge bestuur over 2018

De vergadering verleent het bestuur decharge over 2018.

6c             Benoeming Kascommissie

Mevrouw Klinkenberg en de heer van der Nat hebben zich bereid verklaard nogmaals zitting te nemen in de Kascommissie.

7a             Begroting 2019

De penningmeester presenteert de concept meerjarenbegroting 2018-2023 en licht deze puntsgewijs toe. De reserve baggeren bedraagt momenteel € 153.500.

Het onderzoeken van het slib zal pas plaatsvinden als baggeren opportuun wordt.

Er zal worden getracht de AED’s aan te schaffen en op te hangen. Opgemerkt wordt dat dit ook een jaarlijkse kostenpost voor onderhoud zal betekenen.

7b            Vaststellen contributie 2018 en 2019

De contributie voor 2019 wordt vastgesteld op € 85,- per jaar. Voor 2020 houdt het bestuur een slag om de arm omdat de maaikosten zouden kunnen tegenvallen.

8               Stiwon

Nik Smit, de voorzitter van de Stiwon houdt een presentatie over de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar met een extreme plantengroei en de redenen voor de (niet geheel reguliere) verkoop van de maaiboot en het inschakelen van de firma Fernhout. Stiwon heeft de lening van de VvEN geheel afgelost en heeft nog zo’n € 3000,- in kas. Dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de VvEN.

De stichting zal nog een jaar slapende worden gehouden. De contacten met Fernhout worden met ingang van dit jaar rechtstreeks door het bestuur onderhouden in de persoon van Willem Lelijveld. Willem licht het contract met Fernhout toe. Er zal met 2 boten worden gewerkt: één maaiboot en één opruimboot gedurende vier maal twee dagen. Extra dagen kosten € 560,- ex BTW per dag.

In beginsel wordt alleen daar gemaaid waar het nodig is. Bewoners zullen dit zelf per mail moeten melden bij Willem. Met de gemeente wordt op korte termijn overleg gevoerd over locaties waar het maaisel kan worden gedumpt. De responstijd is 5 werkdagen. Er is ook een offerte aangevraagd bij firma Netjes maar die was vele malen hoger. Gepleit werd wel voor het indien mogelijk coördineren van het maaien door Fernhout i.v.m. het opruimen van het maaisel.

Wat betreft de gemeente heeft het traject van de komende triatlon absoluut voorrang boven andere wateren.

 

Ter sprake kwamen vervolgens de vaarroute om de camping, de bruggen en de bediening van de beweegbare brug. Gevreesd wordt dat de breedte van de route onvoldoende is om elkaar te passeren. De hoogte van onderdoor vaart van de beweegbare brug is 2.80m

De bediening van de beweegbare brug moet opnieuw door de gemeente worden bezien. Het huidige voorstel is het niet werkbaar.

De sloot gaat fungeren als buffer tussen het Natura 2000 gebied en de camping en zal geheel voor vaarverkeer inclusief kano’s worden afgesloten. In de klankbordgroep en het waterbeheersoverleg zal getracht worden de gemeente ervan te doordringen, dat het opdoeken van de vrij toegankelijke steigers in de plas een negatief effect heeft op de watersport.

De leden maken zich grote zorgen over de pogingen van de heer Philippe van Thiel om Haddock aan de plas te vestigen. De plas is niet groot genoeg voor een paar honderd extra boten. Ook de bruggen en sluizen zijn niet op die aantallen berekend. Een eerdere poging om een jachthaven aan de plas te vestigen is bij de Raad van State gestrand. Het bestuur zal de vinger aan de pols houden van de gemeente teneinde tijdig gezamenlijk actie te kunnen voeren.

9               Verkiezing bestuursleden

Rob Wolfrat treedt na vier jaar af en is niet herkiesbaar.

Pim overhandigt hem namens de vereniging een kistje wijn als dank voor zijn inzet van de afgelopen vier jaar.

Saskia Hoogwoud en Mieke Stibbe hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Saskia wordt penningmeester en Mieke zal zich bezighouden met de bewonerscontacten. Zij worden met algemene stemmen in het bestuur gekozen.

10            Acties en Plannen.

11            Rondvraag

  • Er wordt aandacht gevraagd voor het te hard rijden in de 30 km zone. Voorgesteld wordt de desbetreffende automobilisten persoonlijk aan te spreken.
  • Het dumpen van afval bij de bladkorven is niet toegestaan. Het advies is de betreffende persoon aan te spreken.

12            Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Eigenaren Noorderplassen (Oost)

Op Koers 29
1316 VN Almere

IBAN NL15INGB 0004 5635 03

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social